یادداشت

علیرضا قادری

فرش ایران اسیر چنگال مدیریت ناکارآمد!

سیاست های غلط و ناکارآمد در کنار مدیریت افراد بی صلاحیت و خودشیفته، که جز گنده گویی متوهمانه در ارایه آمار و اطلاعات تولید و تجارت، هنر دیگری ندارند، فرش دستباف ایران و دستاندرکاران آن را به پرتگاه سقوط کشانده است!

فرش ایران

اسیر چنگال مدیریت ناکارآمد!