دسترسی سطح دو
دسترسی سطح دو

نوع کاربری: بـرنـزی

هزینه اشتراک سالیانه:

600,000 ریال
500,000 ریال

امتیازات ویژه /  تخفیف: 
۲٪ در خریدها

دسترسی سطح سه
دسترسی سطح سه

نوع کاربری: نقـره ای

هزینه اشتراک سالیانه:

1,800,000 ریال
1,200,000 ریال

امتیازات ویژه /  تخفیف

۵٪ در خریدها
10٪ حق اشتراک بخش  «خانواده فرش»

دسترسی سطح چهار
دسترسی سطح چهار

نوع کاربری: طلایی

هزینه اشتراک سالیانه:

4,000,000 ریال
3,000,000 ریال

امتیازات ویژه / تخفیف ها:

۱۰٪ در خریدها 
۵۰٪ حق اشتراک بخش «خانواده فرش» 
۱۰۰٪ دسترسی به مطالب