Siawosch U. Azadi

استاد دکتر سیاوش آزادی: هنر فرش را به دنيا هديه كرده‌ايم؛ نه دانش آن را

سایت اطلاع رسانی فرش ایران - کارپتور سياوش آزادي: هنر فرش را به دنيا هديه كرده ايم؛ نه دانش آن را هر آنچه مورد استفاده اروپاييان در زيبايي شناسي است، در وجود فرش نهفته است فرش را عشاير ابداع كرده و تحت شرايط استثنايي يك هنر استثنايي به وجود آمده است كه به شهرها و دربار نيز وارد شد. دكتر سياوش آزادی ـ محقق و پژوهشگر ـ عصر چهارشنبه اول آبان ماه 1382، در برنامه سخنرانی در موزه فرش اير...