اساتید و چهره‌ها

آشنایی با اساتید فرش ایران:

استاد پرویز تناولی

اهدای هزاروچهارصد وهشت بافتۀ عشایری و روستایی توسط استاد پرویز تناولی

 

درباره نویسنده: تـورج ژولـه

تـورج ژولـه محقق، مولف و مدرس فرش دستباف ایران، متولد ۲۰ شهريور ماه ۱۳۴۷ در تهران است که از سال ۱۳۶۸ مطالعات و فعالیت‌های مستمر در حوزه‌های مختلففرش دست باف را آغاز کرد.ه است


 درمیان هنرمندان معاصرایران، پرویزتناولی نامی است آشنا که به دلیل نگاه متفاوت به هنرهای مختلف بومی وسنتی ایران و کتاب ها ومقالات متعددی که دراین زمینه نوشته، ازجایگاه ملی وبین المللیِ ویژه ای برخورداراست.

پرویزتناولی متولد 1316ه.ش در تهران است وشاید عجیب باشد که بدانیم وی اولین فعالیت هنری خود را درسنین ده - یازده سالگی با آموختن نوازندگی ویلن زیرنظراستادان بزرگی همچون ابوالحسن صبا آغازکرد. اما علاقه او به نقاشی باعث شد تا حد فاصل سال های 1323 تا 1328 به کلاس های آزاد نقاشی درهنرستان کمال الملک نیز برود ونزد استاد حسین شیخ، نقاشی را نیزفرا گیرد. اما ورود تحول ساز و جدّی اوبه عرصۀ هنر را می توان سال 1332ه.ش دانست که با ثبت نام درهنرستان هنرهای زیبای تهران در رشتۀ مجسمه سازی آغازگشت. مدت سه سال تحصیل دراین هنرستان تحولی بزرگ در زندگی هنری پرویزتناولی بوجود آورد؛ تحولی که سرآغازجنبشی مستقل و بزرگ درعرصۀ ملی بود و نام او را درمیان هنرمندان معاصر و بین المللی درجهان، جاودانه ساخت.

ازسال 1335 تا 1355 آثارمتعدد و نوگرایانۀ پرویزتناولی درمجسمه سازی و نقاشی، با موضوع هیچ و دیوارهای ایران،  چشم ها و توجهات بسیاری را درجهان متوجه اوساخت.

ریچارد اتینگهاوزن، هنرشناس برجستۀ آلمانی درخصوص موضوع هیچ درمجسمه های پرویز تناولی، چنین نوشته است:

         "... ظاهرا هیچ  به بی ارزشی و سرخوردگی و انفعالی اشاره دارد که انسان امروز را دربرگرفته و بر بسیاری ازادبیات معاصرسایه افکنده. این واژه به تنهایی هم نگرش مسلمانان پارسا را نشان می دهد وهم دیدگاه صوفیان وعارفان ایرانی را. انسان درمی یابد که فقط پروردگار جاودانی است و دیگر موجودات هیچ اند ومحکوم به فنا. انسان ازخود می گذرد تا به فنایِ درمقام ربوبی برسد. بسیاری ازمجسمه های هیولاوار تناولی هرچند نیرومند می نمایند، ولی همین نماد هیچ را درخود دارند که نشانه ای است ازخطاکاریِ نهایی انسان. دربرخی ازمجسمه های این هنرمند، هیچ خسته و ناتوان ازمیزیا صندلی یا مکعبی فرو افتاده است وانگارمی خواهد با این فروافتادگی بگوید که انسان واقعا ناتوان ازماندگاری یا آفرینش اثری جاودانی است..."[1]

دیوید گالووی، منتقد آمریکایی دردهم خرداد 1355ه.ش که نمایشگاهی ازجدیدترین مجسمه های پرویزتناولی درانجمن ایران وآمریکا برپا شد درمورد مجسمه های اوبا موضوع دیوارهای ایران چنین نوشت:

"...پس ازآنکه ده سال ازعمرش را به پیروی ازاصل هیچ گذراند، آن را همچون مخدری یافت که نزدیک بود درتمامی نیروهایش رسوخ کند. پس برای جستن راهی برای درمان خود، ازمایۀ هیچ روی برتافت وتوجهش را برسایه آن متمرکز کرد.آنگاه که سایۀ شکیل پیکرۀ هیچ بردیوارافتاد، نمای کلی آن نقش برجسته های مصری یا سومری با کتیبه های درهم تنیده را القا کرد. بی شک این آغازی بود برای تناولی؛ هنرمندی که خود را به فرهاد کوهکن متعهد کرده بود و او را نیای مجسمه سازی خویش می دانست وتقریبا درهردوره ازتحول کارش، نقشی ازاوساخته بود..."[2]

 

تناولی و فرش ایران

نگاه خاص ونافذ پرویزتناولی ازهمان اوایل ورود اوبه عرصۀ هنر، بطورخاص متوجۀ هنربافندگی ایران نیزبود وهمواره رویکرد اصلی وی، دستباف های عشایری و روستایی ایران بوده است. طی بیش ازپنجاه سال، سفرهای متعدد به صدها روستا درنقاط مختلف ایران وزندگی با عشایرفارس، بختیاری، شاهسون، کُرد و... نتیجۀ علاقۀ او به این گروه ازمردم ایران وهنربافندگی آنان بوده است(تصاویر4-2). این علاقه وافر وتمام ناشدنی، اساس تصمیم و ارادۀ پرویزتناولی برای معرفی بافته های عشایری و روستایی ایران و زنده نگه داشتن نام، هنر و فرهنگ بافندگی آنان شد. تألیف دهها مقاله وکتاب با موضوعات مختلفی که همگی درمورد انواع بافته های عشایری و روستایی ایران بوده، به مثابۀ دایره المعارف بزرگی است برای بافته های عشایری و روستایی ایران.

تقویم زندگی هنریِ پرویزتناولی نشان می دهد، اولین رویدادی که وی درآن فرش را نیزبه نمایش گذاشت، نمایشگاهی بود که در دوازدهم آبان 1344 درگالری بُرگز درتهران گشایش یافت. این نمایشگاه، مجموعه ای ازنقاشی ها، مجسمه ها واشیای مختلف وحتی متضاد بود که با رنگ های تند وناسازگارترکیب یافته بود. ازقطعات خوشنویسی و ظروف مسی و پلاستیکی گرفته تا لامپ فلورسنت و... همچنین قطعاتی ازفرش. عشق وعلاقۀ  تناولی به فرش ایران درسال 1352 با تأسیس انجمن دوستداران فرش ایران  وبا هدف حفظ سنتها و حمایت ازفرش ایرانی، آشکارترشد. این انجمن با عضویت پنج نفر، اولین جلسه خود را درمنزل پرویزتناولی برگزارنمود.                  منیر فرمانفرمائیان ( نقاش و گرافیست)، ابوالبشرفرمانفرمائیان (همسرمنیرفرمانفرمائیان و پسر عبدالحسین فرمانفرما)، جِنی هاسگو(نویسنده وپژوهشگردرفرش های عشایری)، آمادئو دِ فرانچس ( سرکنسول سفارت ایتالیا درایران) و جان ورتیم ( مجموعه دار ومتخصص فرش های عشایری) اعضای این انجمن بودند ودرسال دوم دکترسیروس پرهام نیزبه آنان ملحق شد.[3] درسال 1353 اولین نمایشگاه فرش پرویز تناولی با نام قالیچه های شیری فارس درموزه منسوجات واشینگتن افتتاح گردید و دردی و بهمن ماه همان سال کتاب  Lion Rugs from Fars  به عنوان کاتالوگ همان نمایشگاه به قلم او توسط موسسه اسمیت سونیَن منتشرگردید( تصویر5). این نمایشگاه به منزلۀ پیامی بود که نشان داد درآینده ازپرویزتناولی وموضوع قالیچه های شیری وفرش ایران بیش ازپیش خواهیم شنید. تناولی در عرصۀ فرش به طراحی وبافت قالی نیز مبادرت نمود اما آن را راهی سخت دریافت. چنانکه خود می گوید:

" ازهمان زمان که پا به دنیای فرش گذاشتم، به فکرداشتن سهمی ازآن نیز شدم واقدام به تهیه طرح های مناسب برای فرش کردم. اما پس ازچندی دریافتم راه سختی را درپیش گرفته ام. اصول محکم وجا افتادۀ فرش ایران با قدمت چند هزار ساله اش، آن را به صورت هنری ویژه وجدا ازدیگر هنرها درآورده است. به همین جهت هم دخل وتصرف های نامعقول را نمی پذیرد. البته این به آن معنا نیست که فرش ایران هنری منجمد وغیر قایل انعطاف است. نگاهی گذرا به دوره های مختلف این هنربه خوبی تحولات زنده ومستدام آن را نشان می دهد. اما این تحولات همیشه همگون و هماهنگ با دنیای بهشت گونۀ فرش بوده است..."

 با نگاهی به دوران فعالیت های هنری او، بخوبی متوجۀ دورۀ جدیدی درزندگی او با گرایش به قالی های شیری،تصویری وسایر بافته های عشایری و روستایی ایران می شویم.

 

سالشمارمهمترین فعالیت های پرویز تناولی با موضوع هنربافندگی

  1. 1- قالیچه های شیری فارس درمرکز فرهنگی Muckenthaler  آمریکا از 23 فروردین

تا 28 خرداد ماه به نمایش گذاشته شد ( تصویر6). دانشگاه نیویورک نیزدرتابستان همان سال نمایشگاهی ازهمین قالی ها ترتیب می دهد. 2- مجموعه ای ازجُل های عشایری ایران متعلق به اعضای انجمن دوستداران فرش ایران درفروردین و اردبیهشت ماه درانجمن ایران – آمریکا درتهران به نمایش گذاشته می شود(تصویر7).

1355) 1- نمایش تخت بافت های لُرهای بختیاری ازمجموعه های اعضای انجمن دوستداران فرش ایران درانجمن ایران – آمریکا وچاپ کاتالوگ آن به زبان انگلیسی.

1356) 1- چاپ وانتشارکتاب قالیچه های شیری فارس درشهریورتوسط انتشارات دانشگاه تهران. 2- از7 تا 29 اسفند مجموعه ای ازقالیچه های او درگالری زند درتهران برپا می شود0

1357) 1- مجموعۀ قالیچه های شیری او درمرکزفرهنگی باغ فردوس تهران دراردیبهشت ماه به نمایش گذاشته می شود. کتاب قالیچه های شیری فارس به دو زبان فارسی وانگلیسی نیزبه عنوان کاتالوگ این نمایشگاه منتشر گردید. این مجموعه مدت یک سال نیزدرگالری ها وموزه های مختلف استرالیا نمایش داده می شوند.

1359) 1- نمایش قالیچه های شیری فارس درموزۀ سلطنتی اسکاتلندRoyal Scottish Museum درشهرادینبورگ وبرگزاری سمینار دربارۀ نقشمایۀ شیردرهمین موزه وسخنرانی پرویزتناولی در این نمایشگاه.

1362) 1- انتشار مقاله گبه درمجله هالی.( دوره 5، شماره4)

1364) 1- نمایش قالیچه های شیری فارس در موزۀ مردم شناسی دانشگاه زوریخ وچاپ وانتشار کتاب قالیچه های شیری، شیردر فرهنگ ایران به عنوان کاتالوگ این نمایشگاه. این نمایشگاه از سپتامبر1985تا ژانویه 1986 وپاییز همان سال درموزه هنرهای تزیینی شهرلوزان نیزبرپا گردید. 2- چاپ وانتشارکتاب شاهسون، فرش ها ومنسوجات ایرانی درنیویورک توسط انتشارات ریزولی و به دو زبان فرانسه وآلمانی توسط سایرناشرین( تصویر8). 3- ژانویه تا آوریل سال 1386نمایشگاهی از گبه هایی که که او خود طراحی کرده است درگالری بِسیم در شهر وین برپا می شود. 4- خورجین های شاهسون از مجموعۀ او درموزۀ مردم شناسی بازل سویس معرفی می شود.

1365) 1- مجله اورینتال راگ ریویو در شماره 3 از دورۀ ششم درژوئن 1986مصاحبه ای با او انجام داد که با نام گفتگویی با پرویز تناولی، مجموعه دار فوق العاده منتشر گردید. 2- نمایش قالیچه های تصویری در موزۀ منسوجات واشینگتن در ژوئیه 1986. 3- در دایره المعارف ایرانیکا یک پاراگراف به قلم کریم امامی به پرویز تناولی اختصاص یافت. 4- نمایش قالیچه های شیری در مرکز هنری باربیکن لندن از 17 آبان تا 14 دی.

1366) 1- نمایش قالیچه های شیری درموزۀ دارهَم انگلستان از 25 ژوئیه تا 31 اوت 1987.

1367) 1- نمایش مجموعه ای از گبه ها ومجسمه های تناولی درگالری Hirschberg در شهر کُلن و سپس در گالری Am Rosenberg  درشهر گراتس اتریش. 2- انتشار مقاله ای با عنوان افشار، بخش 1، تاریخ ایلی درمجله هالی، شماره 37، ژانویه – فوریه. 3- در همین سال 3 مقاله دیگراز وی درشماره 40مجله هالی منتشرگشت که عبارتند از: فرش نمازی تصویری سمرقند، قیچی دان های شاهسونی، برای واقعی بودن زیادی خوب است. همچنین در شماره 42 مجله هالی مقاله ای با نام تنها نگهبان از وی منتشرشد.

1368) 1- نمایش مجموعه ای ازگبه ها ومجسمه های اودرگالریRudolf Mangisch  درشهر زوریخ. 2- چاپ کتاب قالیچه های تصویری ایران توسط انتشارات سروش درتهران(تصویر9). 3- انتشار مقاله فرش های پرزدارشاهسون درمجله هالی(شماره45).

1369) 1- چاپ کتاب گبه، هنرعشایر جنوب غربی ایران به همراه سکندر امان اللهی(تصویر10). 2- دراین سال این مقالات نیزازپرویزتناولی درمجله هالی چاپ گردید:  دو تا به قیمت یکی( شماره 50)، دخترگلیم(شماره 52)، موج های زاگرس( شماره 52)، 3- نمایش قالیچه های شیری در موزه منسوجات کرفلد آلمان( آذر و دی ماه).

1370) 1- چاپ و انتشارکتاب نان ونمک توسط انتشارات کتابسرا و نمایش نمکدان های عشایری درمحل انتشارات کتابسرا (تصویر11). 2- انتشار مقاله افشار، بخش2، بافته های عشایری کرمان درشماره 57 مجله هالی، ژوئن.

1371) 1- انتشارمقاله موته وگلیم های موشکی درمجله اورینتال راگ ریویو، دورۀ12شماره 5. 2- انتشارمقاله ششه درمه، بافته های سیاه و سفید در شماره 63 مجله هالی. 3- انتشارمقاله ای با نام سه نوع محفظه کم شناختۀ عشایری درشماره 1و2 دورۀ 25 مجله مطالعات ایرانی. 3- در این سال، سه موزه کانادا نمایشگاهی از مجموعه قالی های شیری تناولی برگزار می کنند. موزه منسوجات تورنتو، موزه ونکوور، موزه ویکتوریا.

1372) 1- انتشار مقاله زنان فرنگی در فرش های ایرانی در شماره 3 از دوره 14 مجله اورینتال راگ ریویو، فوریه و مارس.

1373) 1- چاپ وانتشار کتاب شاهان، قهرمانان و عاشقان، قالیچه های تصویری عشایر و روستاهای ایران به زبان انگلیبی توسط انتشارات اسکورپیون در لندن (تصویر12). 2- نمایشگاهی ازتاچه در گالری بیلر وین وانتشار مقاله تخت بافته هایی با علایم مقدس درکاتالوگ این نمایشگاه. 3- نمایشگاهی با عنوان عشق، قدرت، عرفان(قالیچه های تصویری) در موزه مردم شناسی بازل(مهرماه 1373 تا فروردین1374). 4- سخنرانی دربارۀ گبه در محل اتحادیه صادرکنندگان فرش ایران در بازارتهران.

1374) 1- دراین سال 2 مقاله ازپرویز تناولی در شماره 80 مجله هالی آوریل – مه منتشرشد. یکی به نام گرامیداشت تصویرانسان و دیگری به نام عکس های سلطنتی.

1375) 1- انتشار مقاله مسندهای ایرانی، قالیچه هایی برای شاهان و میهمانان درشماره 9 مجله گره درایتالیا. 2- انتشار مقاله تاچه ها ازچهارمحال برای هفتمین کنفرانس بین المللی قالی های شرقی درآلمان. 3- در فرهنگنامه هنر(ویراستار جین ترنر، انتشارات مک میلان) مدخلی به پرویز تناولی اختصاص یافت.

1376) 1- نمایش قالیچه های تصویری در موزه منسوجات کرفلد، مارس و آوریل. 2- دریافت جایزه برای بهترین تحقیقات در مورد دستبافت های عشایر ایران از بنیاد مک مولن در واشینگتن.

1377) 1- انتشار کتاب آرایش اسب وجل های عشایری ایران به زبان فارسی و انگلیسی توسط انتشارات یساولی درتهران (تصویر13). 2- انتشارکتاب سفره های کامو به زبان انگلیسی وفارسی توسط انتشارات یساولی درتهران(تصویر14). 3- انتشار مقاله گلیم های سفیدگوش آمل درشماره 5 مجله گره. 4- انتشار کتاب تاچه های چهارمحال به زبان فارسی وانگلیسی توسط انتشارات یساولی در تهران(تصویر15)

1378) 1- انتشار مقاله گلیم های بولان درشماره اول فصلنامه طاووس درتهران. 2- انتشارمقاله جُل گاو درشماره 103 مجله هالی، مارس و آوریل.

1379) 1- انتشار مقاله فرش های پوست پلنگی و پوست ببری در شماره 3و4 فصلنامه طاووس.

1380) 1- انتشار کتاب دستبافت های عشایری و روستایی ورامین توسط انتشارات یساولی در تهران(تصویر16). 2- چاپ دو مقاله ازاو درکتاب شکوه ایران به زبان انگلیسی که در لندن منتشر گردید.

1381) 1- انتشار کتاب تخت بافت های ایران توسط انجمن مجموعه داران آنتیک(تصویر17).

1383) انتشارکتاب گبه هنرزیرپا به دو زبان انگلیسی وفارسی توسط انتشارات یساولی در تهران(تصویر18)

1389) 1- انتشارکتاب افشار، دستبافت های ایلات جنوب شرقی ایران توسط فرهنگستان هنر ایران(تصویر19). 2- انتشار کتاب مینیمالیسم کشف نشده، گلیم هایی ازشمال ایران به زبان انگلیسی در زوریخ(تصویر20).

1390) 1- انتشار کتاب فرش توسط انتشارات بن گاه به زبان فارسی و انگلیسی.

1394) 1- انتشارمقاله خاطرات مجموعه دار درشماره 188 مجله هالی. 2- انتشار کتاب نمکدان بافته ای ازعشایر و روستاییان ایران توسط انتشارات نظردرتهران(تصویر21).

1396) 1- انتشارکتاب خورجین بافته ای ازعشایر و روستاییان ایران توسط انتشارات نظردر تهران(تصویر22).

1399) 1- کاتالوگ مجموعه پرویز تناولی(چاپ دیجیتال در تهران)(تصویر23).

اهدای بزرگ

صبح یکی از روزهای بهمن ماه 1398پیامی صوتی ازپرویزتناولی دریافت داشتم. دراین پیام برایم توضیح داد که تصمیم دارد تمامی بافته های عشایری و روستایی مجموعۀ خود را که طی بیش از50 سال گردآوری نموده، به وزارت میراث فرهنگی اهدا نماید تا با ساخت موزه ای اختصاصی، گنجینه ای باشد برای تمام نسل ها. به او اطمینان دادم که دراین ارتباط هرکمکی که ازدستم برآید انجام خواهم داد. مدتی بعد گفتگوها میان تندیس تناولی به عنوان نماینده پدر و وزارت میراث فرهنگی برای انعقاد تفاهم نامه ای برای این اهدای بزرگ آغازگشت. تا جاییکه می دانم چنین اهدایی با این تعداد، نه تنها با موضوع دست بافت ها بلکه درسایرآثارهنری نیزدرتاریخ موزه ها ودرمیان مجموعه داران جهان سابقه نداشته است ومی توان آن را بزرگ ترین اهدای هنری توسط یک مجموعه دار درجهان دانست. سرانجام در19 آبان ماه 1399 تفاهم نامۀ این کارمابین تندیس تناولی ودکترمحمد حسن طالبیان، معاونت وزارت میراث فرهنگی به امضا رسید وطبق آن 1408 بافتۀ عشایری و روستایی ازسوی پرویزتناولی اهدا گردید(تصاویر25-24). براساس مفاد این تفاهم نامه، مقررشد تا وزارت میراث فرهنگی موزه ای مستقل و اختصاصی به نام موزۀ پرویزتناولی تأسیس نماید تا کل 1408بافتۀ اهدایی برای همیشه درآنجا نگهداری وبه نمایش گذاشته شود.(تصاویر33-26). گوناگونی این بافته ها ازنظرنوع بافته بسیار جالب وبدین شرح است:

خورجین و نیم خورجین: 255 عدد

چنته: 40 عدد

جووال: 24 عدد

تاچه: 88 عدد

مفرش: 171 عدد

نمکدان: 67 عدد

جای قلیان: 26 عدد

جای قیچی: 6 عدد

جای قاشق: 3 عدد

جای تنباکو: دو عدد

سفره نان: 91 عدد

سفره میهمان: 7 عدد

گلیم: 282 عدد

گلیمچه: 28 عدد

پلاس: 17 عدد

پلاس گلیم: 5 عدد

پلاس شیریکی: 3 عدد

زیلو: 2 عدد

جاجیم: 46 عدد

موج: 21 عدد

گبه: 81 عدد

گبه دو طرفه: 4 عدد

رواسبی( جُل اسب ): 20 عدد

روزینی اسب: 8 عدد

گردنبند، سینه بند، پوزه بند و پوشش کپل اسب و الاغ و قاطر: 9 عدد

پوشش پشت شتر: 14 عدد

سینه بند، گردن بند وپوشش پهلوی شتر: 13 عدد

سربند وپوشش صورت: 6 عدد

نوارو بند های بافته برای بسته بندی وسایل: 19 عدد

روکرسی: 26 عدد

روبالشی: 3 عدد

واگیره(اورنک): 10 عدد

قالیچه: 9 عدد

بافته های متفرقه: 4عدد

 مدتی کوتاه پس ازامضای تفاهم نامه، وزارت میراث فرهنگی خانه ای قدیمی درشیراز را که تاریخ ساخت آن به اوایل دوره پهلوی باز می گردد برای تأسیس موزۀ پرویز تناولی انتخاب نمود  که کارهای بازسازی وتجهیزآن بزودی آغاز خواهد شد. (تصاویر35-34). ازآنجاییکه تجهیز وبازسازی این خانه مدتی به طول خواهد انجامید، پیشنهاد شده است تا دربخشی ازخانه زیبای  نصیرالمک که متعلق به دوره قاجار است، نمایشگاه های موقتی از این آثار برپا شود. این عمارت قاجاری همجوار با همان عمارتی است که برای تأسیس موزه دائمی استاد پروی تناولی اختصاص یافته است.(تصویر36).[4]

درمرحله اول ازاجرای توافق نامۀ امضا شده، تعداد 198 بافته عشایری و روستایی ازمجموع 1408 بافته، به مخزن موزۀ فرش تهران منتقل گردیده و قرار است بقیه بافته ها نیزبه وزارت میراث فرهنگی تحویل گردد. برای موزه دائمی پرویزتناولی یک پلاک نیز وی طراحی وآماده گردیده است که لوگوی همیشگی این موزه و نشانۀ آن خواهد بود. این لوگو ترکیبی ازنام پرویز تناولی به زبان انگلیسی وکلمه هیچ است(تصویر37).

پس ازانتقال 198 بافته به مخزن موزه فرش تهران جهت نگهداری موقت، تصمیم گرفته شد که هنگام انتقال به شیراز، تعداد 9 بافته درموزه فرش تهران باقی بماند و با این اقدام ازهمکاری موزه فرش تهران قدرانی گردد. انتخاب این 9 بافته با تصمیم پرویزتناولی توسط من انجام گردید.

نمایش 98 بافته روستایی و عشایری درموزه فرش تهران

در اواخر بهمن ماه 1399 وزارت میراث فرهنگی تصمیم گرفت تا قبل ازانتقال بافته ها به شیراز نمایشگاهی منتخب از 198 بافته ای که هم اکنون درمخزن موزه فرش تهران است درطبقه دوم  این موزه برگزارنماید(تصویر38). انتخاب این بافته ها وچیدمان آنها ازسوی پرویزتناولی به من محول شد و این کار را طی 6 روز با همکاری 4 نفرازفارغ التحصیلان رشته فرش انجام دادم. (تصاویر46-39).

اهمیت مجموعۀ اهدایی پرویزتناولی به جهت تنوع وکاربردهای متنوعی که این بافته ها در زندگی عشایر و روستاییان دارند به نحوی است که نمی توان آن را فقط یک اهدای بزرگ نام گذارد. در واقع با این اهدا، بخش مهمی ازفرهنگ، هنر، آداب و رسوم وتاریخ عشایر و روستا نشینان ایران در قالب 1408 بافته مورد توجه قرارگرفته است که از نگاه مردم شناسی و جامعه شناسی بسیار حائزاهمیت است. باید به این موضوع نیزاشاره نمود که سنّت بافت برخی ازاین بافته ها یا بطور کامل فراموش گردیده و یا درحال فراموشی است واین بافته ها کمکی مهمی برای پژوهشگران بویژه دانشجویان رشتۀ فرش درایران خواهند بود.اگرچه نام پرویزتناولی درتاریخ هنرمعاصرایران ثبت شده است، اما این اهدای بزرگ وتأسیس موزه ای به نام او، نام پرویزتناولی را برای همیشه درتاریخِ هنرایران، جاودانه خواهد کرد.

تصویر 2

تصویر 3

 - 1974چادر زکی خان دره شوری

تصویر 4-  - 1974چادر زکی خان دره شوری

تصویر 5

تصویر 6

تصویر 7 - آپریل 1975، نمایشگاه کلکسیون رو اسبی و سایر پوشش های حیوانات. دستبافته های عشایر ایران 

تصویر 8

تصویر 9

تصویر 10

تصویر 11

تصویر 12

تصویر 13

تصویر 14

تصویر 15

تصویر 16

تصویر 17

تصویر 18

تصویر 19

تصویر 20

تصویر 21

تصویر 22

تصویر 23

تصویر 24

تصویر 25

تصویر 26

تصویر 27

تصویر 28

تصویر 29

تصویر 30

تصویر 31

تصویر 32

تصویر 33

تصویر 34

تصویر 35

تصویر 36

تصویر 37

تصویر 38

تصویر 39

تصویر 40

تصویر 41

تصویر 42

تصویر 43

تصویر 44

تصویر 45

تصویر 46


  1. این مقاله  پیش از این در کاتالوگ نمایشگاه آثار پرویز تناولی با عنوان پرویز تناولی: پانزده سال مجسمه سازی بُرنز در سال 1977 در نیویورک به چاپ رسیده بود.
  2. این مقاله نیز پیش ازاین و اول بار در کاتالوگ نمایش گاه آثار پرویزتناولی با عنوان پرویز تناولی: پانزده سال مجسمه سازی بُرنز در سال 1977 در نیویورک به چاپ رسیده بود.
  3. به دلیل موانع قانونی، انجمن دوستداران فرش نتوانست با این نام بطور رسمی ثبت گردد و با نام تار و پود ثبت گردید. اما با همان نام انجمن دوستداران فرش شهرت یافت.
  4. خانه تاریخی نصیر الملک به دستور میرزا حسنعلی خان ملقب به نصیر الملک(۱۲۷۳۱۲۰۱ خورشیدی)پسر سوم  قوام الملک ساخته شد. وی یکی از بزرگان سلسله قاجار بود.
پی‌نوشت:
اختصاصی کارپتور
اگر این مطلب را می‌پسندید از طریق لینک‌های زیر در شبکه‌های اجتماعی به سایر علاقه مندان همرسانی کنید!

دیدگاه ها

  • هنوز دیدگاهی ثبت نشده است!

نظرات شما:

  • نظرات حاوی هرگونه توهین و یا نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات به غیر از زبان فارسی و یا غیر‌مرتبط با مطلب، منتشر نمی‌شود.