قالی های تصویری

نشست های تخصصی پژوهشی در قالی‌های تصویری دوره قاجار در موزه فرش ایران

سایت اطلاع رسانی فرش ایران - کارپتور موزه فرش ایران اقدام به برگزاری نمایشگاهی باعنوان « بافته های تصویری. پژوهشی در قالی های تصویری دوره قاجار» نموده است. این نمایشگاه که از 26 اسفند ماه 1402 آغاز بکار کرده و با اقبال علاقمندان قالی روبرو گردیده است، بافته های تصویری ایران در سده های سیزدهم و چهاردهم هجری را که سرآغاز دوران شکوفایی تصویر و شکل گیری گفتمانی تازه در عرصه طراحی و...

موزه فرش ایران برگزار می‌کند

بافته‌های تصویری. پژوهشی در قالی‌های تصویری دوره قاجار

سایت اطلاع رسانی فرش ایران- کارپتور بافته های تصویری ایران در سده های سیزدهم و چهاردهم هجری، سرآغاز دوران شکوفایی تصویر و شکل گیری گفتمانی تازه در عرصة طراحی و بافت فرش های فاخر ایران عصر قاجار، بازتابی از سلیقه و زیبایی شناسی هنرمندان این دوران به حساب می آید. در همین راستا، بافندگان و طراحان قالیچه های تصویری این دوران، به دلیل شرکت فعال شان در شکل دادن و توسعه « جنبش تصوی...