شکنندگی تحریم ها واقعی است!

خرید فرش ایرانی از دستور کار توکیو خارج شد!

سایت اطلاع رسانی فرش ایران - کارپتور وزیر مختار سفارت ژاپن در ایران معتقد است که تحریم ها و مشکلات جانبی آن یکی از عوامل موثر در کاهش سفر مردم ژاپن به ایران و خرید فرش ایرانی از سوی ژاپن است. در دو دهه اخیر صادرات فرش ایرانی به شدت کاهش یافته است. به طوری که (.....) به کمتر از 50 میلیون در سال های اخیر رسیده است. در این میان صادرات فرش ایران به ژاپن نیز کاهش یافته است. یکی از فعالان ص...