رنگ و رنگرزی

دانش رنگ؛ کليات رنگرزی خامه قالی (بخش دوم)

سایت اطلاع رسانی فرش ایران - کارپتور عوامل موثر بر رنگرزی رنگرزی پشم با مواد رنگزای اسیدی (لولینگ) رنگرزی پشم با مواد رنگرزی اسیدی (میلینگ و سوپر میلینگ) رنگرزی پشم با مواد رنگزای کرومی رنگرزی پشم با مواد رنگرزی متال کمپلکس رنگرزی پشم با مواد رنگزای ری اکتیو رنگرزی پشم با مواد رنگزای خمی (نیل) رنگرزی پشم با روناس ط : رنگرزی پشم با اسپرک و دندانه زاج سفید در رنگرزی پشم و ابریشم با اسپرک فق...

دانش رنگ؛ کليات رنگرزی خامه قالی (بخش نخست)

سایت اطلاع رسانی فرش ایران - کارپتور عوامل موثر بر رنگرزی پشم با مواد رنگزای اسیدی (لولینگ) رنگرزی پشم با مواد رنگرزی اسیدی (میلینگ و سوپرمیلینگ) رنگرزی پشم با مواد رنگزای کرومی رنگرزی پشم با مواد رنگرزی متال کمپلکس رنگرزی پشم با مواد رنگزای ری اکتیو رنگرزی پشم با مواد رنگزای خمی (نیل) رنگرزی پشم با روناس الف- عوامل موثر بر رنگرزی یکی از عوامل موثردر ارتقای کیفیت قالی موضوع رنگرزی مواد او...

هنر دست در ايل سنگسر سمنان

فصل اول چكيده: خداوندا ! نام تو تسلي بخش هستي ام و نور تو روشني بخش زندگيم و با ياد تو اين مختصر را آغاز مي نمايم. باشد كه دل مشتاقان معرفت و علم و شيفتگان پژوهش با انوار تو جلي يابد و تقصيرات اين نوشته را به عظمت هستي تو و بزرگ منشي خويش ناديده گيرند. در اين دفتر تلاش شده مطالبي پيرامون عشاير سنگسر و نحوة كوچ آنها و صنايع دستي آنها و در آخر يكي از صنايع دستي سمنان منتقل شده و فعاليت آنها هن...