گزارش

در جلسه هیات دولت تصویب شد؛

تصویب آیین نامه‌های حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه‌های اقتصاد، علوم و صنعت

آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد به منظور اجرای قانون تولید جهش دانش‌بنیان و بهره‌گیری از اکوسیستم دانش بنیان کشور در بخش گمرک، مالیات و تأمین مالی، به تصویب هیأت وزیران رسید.

 اعضای دولت روز چهارشنبه در نشست هیأت دولت در راستای تحقق فرمان سال مقام معظم رهبری مبنی بر «تولید دانش بنیان و اشتغال‌آفرین»، آیین‌نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه های مرتبط با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را به تصویب رساندند.

توسعه، تکمیل و تقویت زیست بوم فناوری و نوآوری کشور، آموزش و ترویج کارآفرینی فرهنگ دانش بنیانی در کشور، تجاری‌سازی فناوری، فناوری و اشتغال آفرینی دانش بنیان، مأموریت گرایی و هدایت ظرفیت های فناورانه در جهت رفع نیازها و حل مسائل کشور، تدوین نظام ملی نوآوری، هدایت، ساماندهی، حمایت و تأمین مالی پژوهش و تحول و نوآوری در نظام آموزش عالی، از جمله مهم ترین اهداف آیین نامه یاد شده است.

هیأت وزیران در ادامه تصویب آیین نامه‌های حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین دستگاه های اجرایی، آیین نامه حمایت از تولیت دانش بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه‌های مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت را نیز تصویب کردند.

ارتقاء تولید دانش بنیان در بنگاه‌های تولیدی و کسب و کارهای صنعتی– معدنی، تحقق هم پایی در فناوری‌های پیشران حوزه صنعت، معدن و تجارت، کمک به رفع مسائل راهبردی کشور از طریق فناوری و نوآوری (به‌خصوص جلوگیری از خروج ارز و بحران آب و انرژی)، پیش بینی و بازارسازی محصولات صنعتی (به ویژه برای شرکت‌های تولیدی و دانش بنیان)، مدیریت و راهبری ابزارهای تأمین مالی تحقیق و توسعه و توسعه فناوری ویژه بنگاه‌های صنعتی– معدنی (شامل ارایه تسهیلات، تأمین سرمایه خطرپذیر، پوشش ریسک تحقیق و توسعه و تضمین خرید یا پیش خرید محصولات فناورانه)، استفاده از دانش و فناوری‌های روز جهانی و همچنین اتصال محصولات فناورانه داخلی به بازارهای جهانی و قرار گرفتن در زنجیره‌های بین‌المللی و افزایش حجم بازار تولیدات و توسعه صادرات، از جمله اهداف آیین نامه یاد شده است.
 
آیین نامه اجرایی قانون نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تصویب شد

در اجرای حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، هیات وزیران در راستای نظام مند کردن این کمک‌ها و تأمین تجهیزات سازمان یاد شده با هدف ارتقای مهارت در کشور، آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، هدایا و کمک های نقدی اعطایی اهداکنندگان به حساب خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی که به همین منظور به نام سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور افتتاح می‌شود، واریز می‌شود و نهایت تا مدت یک ماه معادل صد درصد آن در قالب بودجه سنواتی به عنوان سایر منابع آن سازمان پس از درخواست وجه در اختیار سازمان مذکور قرار می‌گیرد تا براساس مفاد موافقت‌نامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور و مطابق اهداف مورد نظر اهدا کننده هزینه شود.

رویدادهای مرتبط با هدایا و کمک‌ها براساس نظام حسابداری بخش عمومی در دفاتر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اعمال حساب می‌شود.

همچنین در خصوص اموال غیرمنقول، قیمت منطقه ای (معاملاتی) موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم و در مورد اموال منقول حداقل قیمت خرید آن ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

کمک ها و هدایای نقدی که اشخاص حقیقی یا حقـوقی، محل مصـرف آن را تعیـین نکرده یـا هیچ گونه محدودیتی برای مصرف آن قائل نشده‌اند و صرفاً بـه منظـور کمـک بـه پیشبرد اهداف سازمان اهـدا مـی‌نماینـد، بـا تشـخیص رئـیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در زمینه‌های ساخت، توسعه و تجهیز مراکز و کارگاه‌های آموزشی، تأمین مواد اولیه و مصرفی آموزشی و آزمون‌های عملی و آزمون‌های مجازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور قابل استفاده است.

هدایا و کمک‌های غیرنقدی اعطایی اهدا کنندگان به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، شامل مواد مصرفی و غیر مصرفی اعم از کالا و تجهیزات و یا املاک و بناهای احداثی، با موافقت و در صورت لزوم ذکر نام مورد نظر اهدا کنندگان، به عنوان اموال دولت ثبت و برای انجام وظایف سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با رعایت نظر اهداکننده و موازین شرعی مورد ‌استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین هدایا و کمک‌های غیرنقدی (اعم از اموال منقول و غیرمنقـول) اهدا کنندگان باید به تأیید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برسد. در صورتی که هدایای غیرنقدی قابلیت استفاده در گسترش و بهسازی مهارت آموزی نداشته باشند، این سازمان می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات نسبت به تبدیل به احسن نمودن و فروش اموال غیرمنقول اقدام نموده و وجوه حاصله را مطابق با مفاد این آیین نامه و پس از واریز به حساب موضوع ماده (۲) و با رعایت سایر قوانین و مقررات به مصرف رساند.

هدایا و کمک‌های نقدی و غیرنقدی اهدا کنندگان که با رعایت مقررات کامل این آیین نامه به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اهدا می‌شود، در صورتی که سازمان تأییدیه منابع پرداختی و یا مبلغ تقویم شده هدایای غیرنقدی هر شخص در هر سال را حداکثر تا پایان اردیبهشت سال بعد به صورت سیستمی به سازمان امور مالیاتی ارسال نماید، با شرط مشخص بودن پرونده مالیاتی که می باید محاسبات تعیین درآمد مشمول مالیات هزینه های مزبور اعمال شود، هزینه قابل قبول مالیاتی سال پرداخت یا اهدا تلقی می گردد.

لازم به ذکر است، به موجب آیین نامه یاد شده، توسعه تشکیلات، استخدام افراد و پرداخت هزینه های مربوط به کارکنان از محل وجوه موضوع این آیین ‌نامه، ممنوع است.
 
اصلاح برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

با توجه به لزوم به روزرسانی قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی حوزه بازرگانی متناسب با شرایط جاری کشور، هیات وزیران با هدف شفاف‌سازی و تسهیل فرآیند واردات و صادرات کالا و نیز ثبت آماری رویه‌های مرزنشینی و پیله وری جهت مشخص شدن منشأ ارز و مدیریت واردات کالا، برخی مواد آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و همچنین ماده (۱۳۹) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی را اصلاح کرد.

به موجب اصلاحات آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی حتی با رویه مرزنشینی و پیله وری با رعایت مفاد قانون ساماندهی مبادلات مرزی، در صورت انطباق با یکی از موارد مندرج در تبصره (۵) ماده (۱۱) این آیین نامه، مشمول مقررات این ماده خواهد بود.

همچنین سقف ارزشی صادرات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری، تعیین می‌شود. در صورت عدم امکان رتبه‌بندی، این سقف در سال اول ۵۰۰ هزار دلار تعیین می‌شود. در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن تعهد ارزی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ رفع تعهد شده، مجدداً قابل استفاده خواهد بود. واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از سقف ارزش کالای صادراتی، مستثنی است و افزایش سقف یاد شده با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت مجاز می‌باشد.

همچنین به موجب اصلاح ماده (۲۰) آیین نامه مذکور، فهرست کالاهای نجاز یا مشروط مورد نیاز دارندگان کارت پیله‌وری، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و اعلام می‌گردد و این افراد می‌توانند پس از اخذ ثبت آماری معتبر از سامانه جامع تجارت، کالاهای خود را وارد و ترخیص نمایند.

براساس اصلاح تبصره (۴) ماده (۲۷) این آیین نامه، واردات مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی در ازای صدور محصولات تولیدی خود بلامانع است و این گونه واحدها می‌توانند معادل ارزش کالای وارده (برطبق سند ترخیص ‌گمرکی) تعهدات ارزی مربوط را تسویه کنند.

همچنین به موجب الحاق یک تبصره ذیل ماده (۴۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، چنانچه ثبت سفارش در زمان اظهار کالا معتبر باشد، ترخیص بدون تمدید اعتبار ثبت سفارش، مجاز است.

در ادامه و به موجب اضافه شدن یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱۳۹) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، هر مسافر می‌تواند تا سقف (۲۴) متر مربع فرش دستباف ایرانی و تا سقف (۴۰) متر مربع گلیم دستباف به همراه خود از کشور خارج نماید و محدودیتی از نظر تعداد قطعات فرش و گلیم همراه مسافر در سقف متراژ مذکور وجود نخواهد داشت. ‌

 

 

اگر این مطلب را می‌پسندید از طریق لینک‌های زیر در شبکه‌های اجتماعی به سایر علاقه مندان همرسانی کنید!

دیدگاه ها

  • هنوز دیدگاهی ثبت نشده است!

نظرات شما:

  • نظرات حاوی هرگونه توهین و یا نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات به غیر از زبان فارسی و یا غیر‌مرتبط با مطلب، منتشر نمی‌شود.